Năm học 2021-2022 Trường MN Đông Yên A có tổng số 65 người (48 biên chế, 17 hợp đồng) trong đó:

- Cán bộ quản lý: 03; Biên chế: 03

- Giáo viên: 43; Biên chế: 43

Nhân viên: 19, trong đó: + Biên chế : 02 (Văn thư, y tế)

                                       + Hợp đồng 68: 04 ( Bảo vệ)

                                       + Hợp đồng định mức: 12 (Cô nuôi)

                                       + Hợp đồng trường: 01 (Kế toán)